-A A +A
EL

Οδηγίες Συντήρησης Διευθυνσιοδοτούμενων Φωτιστικών Ασφαλείας GR-7500

Οδηγίες Συντήρησης Διευθυνσιοδοτούμενων Φωτιστικών Ασφαλείας GR-7500

Πίνακας ελέγχου διευθυνσιοδοτούμενων φωτιστικών ασφαλείας GR-7500

Οδηγίες συντήρησης πίνακα ελέγχου διευθυνσιοδοτούμενων φωτιστικών ασφαλείας GR-7500. 

Χρησιμοποιήστε αυτό το εγχειρίδιο για να καθορίσετε τις απαιτήσεις συντήρησης για τον διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα φωτισμού ασφαλείας της Olympia Electronics για τις σειρές GR-750Χ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων επιθεώρησης.

Η ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασης ελαττωματικών ή μη λειτουργικών εξαρτημάτων και συσκευών ενός διευθυνσιοδοτούμενου συστήματος φωτισμού ασφαλείας θα εντοπίζεται κανονικά στην υποβληθείσα έκθεση από τον Ανάδοχο που εκτελεί τις υπηρεσίες του παρόντος Τμήματος.

Αυτή η ενότητα εμπεριέχει:

Ενότητα προδιαγραφών:

1.         ΓΕΝΙΚΑ

1.1       Σκοπός

1.2       Ορισμοί

1.3       Εκθέσεις δοκιμών

1.4       Εξοπλισμός δοκιμών

 

2.         ΕΚΤΕΛΕΣΗ

2.1       Γενικά

2.2       Επιβεβαίωση καλωδιώσεων

2.3       Συντήρηση εξαρτημάτων συστήματος

2.4       Αντιμετώπιση Προβλημάτων

 

1.         ΓΕΝΙΚΑ

1.1       ΣΚΟΠΟΣ

 • Αυτή η Ενότητα καθορίζει τις απαιτήσεις συντήρησης για το διευθυνσιοδοτούμενο πίνακα φωτισμού ασφαλείας της Olympia Electronics για τις σειρές GR-750Χ.
 • Λειτουργία συστήματος φωτισμού ασφαλείας υπό κανονικές συνθήκες.

1.2      ΟΡΙΣΜΟΙ

 • Οι παρακάτω ορισμοί προέρχονται από δελτία που δημοσιεύει η Olympia Electronics:
 • Δοκιμές: είναι οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ότι ένα σύστημα φωτισμού ασφαλείας και τα εξαρτήματά του λειτουργούν όπως προβλέπεται.
 • Εγκεκριμένο Προσωπικό (για δοκιμή συστήματος φωτισμού ασφαλείας): είναι ο αρμόδιος που έχει υποβάλει αίτηση και έχει λάβει έγγραφα από τον Επίτροπο που τον εγκρίνει να εκτελέσει εργασίες συντήρησης σε συστήματα φωτισμού ασφαλείας.

1.3     ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

 • Καταγραφή των αποτελεσμάτων των δοκιμών σε κατάλληλα έντυπα αναφοράς δοκιμής.
 • Υποβολή των συμπληρωμένων εντύπων έκθεσης δοκιμής άμεσα μετά τη διενέργεια των δοκιμών στον εκπρόσωπο του αρμόδιου φορέα ελέγχου καταλληλότητας συστήματος.

1.4     ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ

 • Παροχή του ακόλουθου εξοπλισμού και εργαλείων που απαιτούνται για την εκτέλεση δοκιμών που καθορίζονται στο παρόν:

-     Πολύμετρο γενικής χρήσης.

2.      Εκτέλεση

2.1    ΓΕΝΙΚΑ

 • Επιβεβαίωση της σωστής διεύθυνσης σε κάθε συσκευή. Θα πρέπει να υπάρχουν στο σύνολο 250 μοναδιαίες διευθύνσεις για κάθε βρόγχο.
 • Είναι απαραίτητο να δημιουργείται το σχέδιο της πλήρους εγκατάστασης. Το σχηματικό πρέπει να περιλαμβάνει το μήκος της καλωδίωσης του κάθε βρόγχου, τη διατομή του καλωδίου και τη θέση κάθε συσκευής. Αυτό θα είναι χρήσιμο για να εντοπίζεται εύκολα πού παρουσιάζεται ένα σφάλμα ή κάποιο βραχυκύκλωμα.
 • Εάν η γραμμή καλωδίωσης των βρόγχων περνά κοντά σε κινητήρα ή μηχανικά μπαλάστ ή άλλες συσκευές που δεν συμμορφώνονται με το CE σε ότι αφορά την εκπομπή ακτινοβολίας, τότε χρειάζεται απαραιτήτως ένα θωρακισμένο καλώδιο που θα πρέπει να τερματίζεται στις μπάρες γείωσης του πίνακα πυρανίχνευσης.
 • Θα πρέπει να τηρείται πάντα η πολικότητα σε όλη την καλωδίωση.
 • Οι μη κωδικοποιημένοι αγωγοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται (π.χ. με χρήση ετικετών).
 • Έλεγχος όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων σε κάθε συσκευή για να διασφαλισθεί ότι τα κυκλώματα εποπτείας, όπου παρέχονται, λειτουργούν όπως προβλέπεται.
 • Επιβεβαίωση ότι όλοι οι αγωγοί έχουν τερματιστεί μεμονωμένα με εγκεκριμένο τρόπο.
 • Έλεγχος σε όλες τις συσκευές για παραβιάσεις ή ζημιές που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία τους.
 • Εξοπλισμός δοκιμής με δυνατότητα προσαρμογής πεδίου για να διασφαλιστεί ότι η προσαρμογή είναι συμβατή με τις αναμενόμενες συνθήκες λειτουργίας.
 • Επιβεβαίωση λειτουργίας του κομβίου test για κάθε φωτιστικό.
 • Έλεγχος της εγκατάστασης κάθε συσκευής για την επιβεβαίωση ότι κανένα αρχιτεκτονικό, μηχανικό ή περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό δεν μπορεί να εμποδίσει οποιαδήποτε συσκευή να ανταποκριθεί σωστά. Οι συσκευές θα πρέπει να βρίσκονται σωστά τοποθετημένες και θα πρέπει επίσης να είναι προσβάσιμες για συντήρηση.

2.2       ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Τα ακόλουθα βήματα πρέπει να εκτελούνται ενώ τα καλώδια ΔΕΝ είναι συνδεδεμένα στους ακροδέκτες της πλακέτας βρόχου

Βήματα επαλήθευσης της ακεραιότητας της καλωδίωσης της εγκατάστασης:

 1. Επαλήθευση της παροχής ρεύματος στον πίνακα και τη σύνδεση της προστατευτικής γείωσης (PE) στους ακροδέκτες της πλακέτας. Ο πίνακας θα πρέπει να τροφοδοτείται από ξεχωριστή γραμμή με δικό του αυτόματο διακόπτη.
 2. Χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο γίνεται μέτρηση της αντίστασης μεταξύ του ακροδέκτη προστατευτικής γείωσης (PE) και της ράβδου γείωσης του πίνακα. Θα πρέπει να είναι μικρότερη από 10 Ω. Οι υψηλότερες τιμές υποδεικνύουν κακή γείωση του πίνακα και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και μη ασφαλής η λειτουργία του.
 3. Οπτική επιθεώρηση κάθε καλωδίου για πιθανή φθορά/ζημία που προκλήθηκε κατά την εγκατάσταση.
 4. Οπτική επιθεώρηση κάθε σημείου σύνδεσης για κακή / λάθος καλωδίωση.
 5. Εάν τα σημεία συνδέονται σε τοπολογία βρόχου, χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο να γίνει μέτρηση της αντίστασης μεταξύ κάθε L+ και της αντίστοιχης γραμμής LF+.  Θα πρέπει να είναι μικρότερη από 60 Ω. Οι υψηλότερες τιμές υποδεικνύουν ελαττωματικές συνδέσεις / καλωδιώσεις που πρέπει να διερευνηθούν και να επιλυθούν.
 6. Εάν τα σημεία συνδέονται χρησιμοποιώντας τοπολογία βρόχου, να επαναληφτεί το προηγούμενο βήμα για το καλώδιο βρόχου, σε κάθε L- και στην αντίστοιχη γραμμή LF- και κάθε γραμμή θωράκισης αρχή και τέλος.
 7. Εάν τα σημεία δεν συνδέονται σε τοπολογία βρόχου (χωρίς γραμμή επιστροφής), να γίνει προσωρινή σύνδεση των L-, L+ και της θωράκισης, στο τελευταίο σημείο (τέλος γραμμής) μαζί.  Χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο να γίνει μέτρηση της αντίστασης μεταξύ της αρχής της γραμμής L- και L+. Θα πρέπει να είναι μικρότερη από 60 Ω.  Οι υψηλότερες τιμές υποδεικνύουν κακές συνδέσεις / ελαττωματικό καλώδιο και πρέπει να διερευνηθούν.
 8. Εάν τα σημεία δεν συνδέονται σε τοπολογία βρόχου, να γίνει επανάληψη του προηγουμένου βήματος για τη γραμμή L- ή L+ και της θωράκισης.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφαιρέστε την προσωρινή σύνδεση στο τέλος της γραμμής μεταξύ L-, L+ και της θωράκισής του.
 9. Με ένα πολύμετρο να μετρηθεί η αντίσταση μεταξύ κάθε L+ και της αντίστοιχης γραμμής L-. Θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10kΩ. Οι χαμηλότερες τιμές υποδεικνύουν ελαττωματικές συνδέσεις / καλώδια / βραχυκυκλώματα και πρέπει να διερευνηθούν και να επιλυθούν.
 10. Με ένα πολύμετρο να μετρηθεί η αντίσταση μεταξύ κάθε L+ και της αντίστοιχης γραμμής θωράκισης. Δεν πρέπει να υπάρχει συνέχεια κυκλώματος (τουλάχιστον 10MΩ). Οι χαμηλότερες τιμές υποδεικνύουν ελαττωματικές συνδέσεις / καλώδια / βραχυκυκλώματα και πρέπει να διερευνηθούν και να επιλυθούν.
 11. Να γίνει επανάληψη του προηγουμένου βήματος μεταξύ κάθε L- και της αντίστοιχης γραμμής θωράκισής του, κάθε L+ και της γραμμής προστατευτικής γείωσης (PE) και κάθε L- και της γραμμής προστατευτικής γείωσης (PE).
 12. Κάθε φορά που εντοπίζεται και διορθώνεται ένα πρόβλημα σε μια γραμμή, όλος ο έλεγχος για αυτήν τη γραμμή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται από την αρχή.

2.3       ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διευθυνσιοδοτούμενα Φωτιστικά Ασφαλείας:

 • Χειροκίνητος έλεγχος κάθε φωτιστικού και επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας σύμφωνα με της οδηγίες της Olympia Electronics.
 • Λειτουργικοί έλεγχοι μπορούν να προγραμματιστούν από τον χρήστη μέσω του πίνακα ελέγχου φωτισμού ασφαλείας.  Έλεγχος λάμπας συνήθως προγραμματίζεται σε όλα τα φωτιστικά μια φορά την ημέρα, ενώ, έλεγχος αυτονομίας μπαταρίας προγραμματίζεται μια ή δύο φορές το χρόνο.  Στο τέλος του ελέγχου ο πίνακας καταγράφει τα όποια σφάλματα προκύψουν. 
 • Κατά την συντήρηση θα πρέπει να γίνει επιπλέον λειτουργικό τεστ σε κάθε φωτιστικό χρησιμοποιώντας το πίνακα φωτισμού ασφαλείας.  Σε περίπτωση κακής λειτουργίας, το τέστ θα επιφέρει σήμα αποτυχίας του φωτιστικού. 
  1. Έλεγχος Επικοινωνίας.  Στον πίνακα στο μενού Τεχνικού, γίνεται επιλογή Έλεγχοι και επιλογή Σημείων για την επίβλεψη των καλών και κακών πακέτων επικοινωνίας του πίνακα με το σημείο.  Θα πρέπει μόνο τα καλά πακέτα επικοινωνίας να αυξάνονται υποδηλώνοντας την καλή επικοινωνία του πίνακα με το φωτιστικό.
  2. Έλεγχος Λάμπας.  Στο μενού Τεχνικού, επιλέγουμε Έλεγχοι και Αρχή Λειτουργικού Ελέγχου για κάθε φωτιστικό και οπτικά ελέγχουμε την συμπεριφορά της λάμπας και επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία αυτής.
  3. Έλεγχος Αυτονομίας.  Στο μενού Τεχνικού, επιλέγουμε Έλεγχος Αυτονομίας ώστε να στείλουμε εντολή στο συγκεκριμένο φωτιστικό.  Με την εντολή αυτή η μπαταρία του φωτιστικού θα εκφορτίσει πλήρως και μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.  Συνίσταται η εντολή αυτή να δίνεται ταυτόχρονα σε όλα τα φωτιστικά και να γίνει αναμονή των αποτελεσμάτων από τον πίνακα που θα παρουσιάσει όλα τα φωτιστικά με κακή μπαταρία με μορφή σφαλμάτων.

Τροφοδοτικά:

 • Επιβεβαίωση ότι η κανονική και η εφεδρική τροφοδοσία ρεύματος λειτουργεί στις ονομαστικές τιμές τάσης και συχνότητας εντός των επιτρεπόμενων ορίων. 
 • Επιβεβαίωση ότι η παροχή ρεύματος του συστήματος φωτισμού ασφαλείας μπορεί να αποσυνδεθεί μόνο από την κατάλληλη ασφάλεια ή διακόπτη που εξυπηρετεί το σύστημα φωτισμού ασφαλείας.
 • Εκτέλεση τυχαίου ελέγχου καλής λειτουργίας διαφορετικών φωτιστικών ενώ αυτά τροφοδοτούνται από την μπαταρία τους.
 • Εκτέλεση ελέγχου καλής λειτουργίας του πίνακα ενώ αυτός τροφοδοτείται από την μπαταρία του.

Αναμονή Γεννήτριας:

Μετά την αποσύνδεση της κύριας παροχής ρεύματος του κτιρίου, να γίνεται πάντα επιβεβαίωση ότι η γεννήτρια έκτακτης ανάγκης ξεκινά αυτόματα εντός 15 δευτερολέπτων. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία των κύριων πάνελ κάτω από την κύρια παροχή ρεύματος της γεννήτριας.

2 x 12V (7-15 Ah) Εφεδρικές μπαταρίες κύριας μονάδας:

Οπτική εξέταση των μπαταριών για καλή εμφάνιση. Οι μπαταρίες της κύριας μονάδας δεν πρέπει να είναι διογκωμένες ή διαβρωμένες.

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι 2x 12V (7-15Ah) κλειστού τύπου με ονομαστική τάση 12 V η κάθε μία. Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με μπαταρίες ίδιου τύπου και ονομασίας. 

Επιβεβαίωση ότι έχουν τοποθετηθεί όλα τα μεταλλικά μέρη που στηρίζουν τις μπαταρίες για να αποφευχθούν προβλήματα κραδασμών. Οι μεταλλικοί βραχίονες πρέπει να τοποθετούνται πάντα σύμφωνα με την έγκριση LPCD.

GR-750Χ Διευθυνσιοδοτούμενος Πίνακας Φωτισμού Ασφαλείας:

 • Οπτικός έλεγχος στον πίνακα φωτισμού ασφαλείας. Επιβεβαίωση ότι ο πίνακας δεν έχει αλλοιωθεί ή παραβιαστεί.
 • Επιθεώρηση οπτική και με αφή σε όλα τα καλώδια, τις διασυνδέσεις βυσμάτων, τα εξαρτήματα του κυκλώματος βυσμάτων, τα led, τις πρίζες και τα χειριστήρια.
 • Επιβεβαίωση ότι οι σχετικές μηχανικές και ηλεκτρικές συνδέσεις και η τοποθέτηση αυτών είναι όπως απαιτείται για την προβλεπόμενη λειτουργία.
 • Έλεγχος σε όλους τους λαμπτήρες και τις ενδείξεις του πίνακα καθώς και την ενεργοποίηση αυτών ανάλογα με την κατάσταση (κανονικό, σφάλμα).
 • Ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών της μονάδας ελέγχου και επαλήθευση της κάθε λειτουργίας.

Βοηθητικές Συσκευές:

 • Έλεγχος όλων των βοηθητικών λειτουργιών, π.χ. σήματα ενεργοποίησης συστήματος από ρελέ ή σήματα εισόδου σε ρελέ.
 • Επιβεβαίωση ότι τυχόν σφάλματα στον βοηθητικό εξοπλισμό δεν θα παρεμποδίσουν την κανονική λειτουργία του πίνακα φωτισμού ασφαλείας.

2.4                   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΦΑΛΜΑ

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΥΝΔ/ΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Οι μπαταρίες του πίνακα δεν είναι συνδεδεμένες ή ελαττωματικές

 • Ελέγξτε τις συνδέσεις των μπαταριών.
 • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες εάν το πρόβλημα παραμένει.

ΔΙΑΚΟΠΗ AC

Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος από το δίκτυο.

 • Ελέγξτε τα καλώδια/συνδέσεις τροφοδοσίας ρεύματος.

ΓΕΙΩΣΗ

 1. Συνδέθηκε καλώδιο USB.
 2. Βραχυκύκλωμα μεταξύ PE και καλωδίων βρόχου.
 3. Ο πίνακας δεν είναι σωστά συνδεδεμένος με τη γραμμή PE
 • Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων παροχής ρεύματος.
 • Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων βρόχου.

ΛΑΘΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

 1. Το μοντέλο του φωτιστικού δεν έχει εντοπιστεί/καταγραφεί σωστά.
 2. Το φωτιστικό έχει αλλάξει με διαφορετικό μοντέλο φωτιστικού.
 • Διαμορφώστε χειροκίνητα τον τύπο του σημείου μέσω της επιλογής ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ.

ΕΠΙΚΟΙ. ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

 1. Το φωτιστικό δεν έχει ρεύμα.
 2. Το φωτιστικό έχει αφαιρεθεί.
 3. EMI (ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή) στη γραμμή επικοινωνίας (θόρυβος / βραχυκύκλωμα).
 • Επαληθεύστε τη λειτουργία του φωτιστικού. Επιθεωρήστε για εσωτερικές βλάβες και ελαττωματική καλωδίωση βρόχου.
 • Αφαιρέστε το φωτιστικό από τη βάση του και επανασυνδέστε το μετά από 5 δευτερόλεπτα.
 • Ελέγξτε για κοντινές πηγές EMI.

ΣΦΑΛΜΑ ΛΑΜΠΑΣ

Η λάμπα του σημείου σε αυτή τη διεύθυνση είναι ελαττωματική

 • Ελέγξτε τη λάμπα του φωτιστικού και αντικαταστήστε εάν χρειάζεται.

ΣΦΑΛΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

 1. Η μπαταρία του φωτιστικού έχει αποσυνδεθεί ή λείπει.
 2. Η μπαταρία του φωτιστικού είναι ελαττωματική.
 • Ελέγξτε για πιθανή αποσύνδεση της μπαταρίας στο συγκεκριμένο σημείο.
 • Αντικαταστήστε την μπαταρία του σημείου

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡ.

Η μπαταρία του φωτιστικού δεν μπορεί να κρατήσει επαρκή φόρτιση.

 • Αντικαταστήστε την μπαταρία του φωτιστικού με μία του ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του φωτιστικού)

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Ελαττωματικό κύκλωμα φορτιστή φωτιστικού.

 • Αντικαταστήστε το φωτιστικό.

ΜΗ ΣΥΝΔΕΜΕΝΟ

Καμία επικοινωνία με το καταχωρημένο σημείο.

 • Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του πίνακα και του σχετικού σημείου.

ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟ

Υπάρχει ένα σημείο συνδεδεμένο στον πίνακα, αλλά δεν είναι καταχωρημένο.

 • Εκτελέστε την αυτόματη αναγνώριση σημείων μέσω του μενού τεχνικού ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ.
 • Καταχωρίστε  χειροκίνητα το σημείο μέσω του μενού ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ.

ΔΙΕΝΕΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εντοπίστηκαν σημεία με την ίδια διεύθυνση στον ίδιο βρόχο.

 • Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση κάθε σημείου που συνδέεται σε αυτόν τον βρόχο είναι μοναδική. Εάν βρεθούν διπλότυπες διευθύνσεις, αντιστοιχίστε άλλη σε μία από αυτές και καταχωρίστε το σημείο με τη νέα διεύθυνση

ΣΦΑΛΜΑ Vcc-HIGH

Ελαττωματική πλακέτα βρόχου ή βραχυκύκλωμα στα καλώδια του βρόχου

 • Ελέγξτε τα καλώδια βρόχου για βραχυκυκλώματα.
 • Αντικαταστήστε με άλλη πλακέτα βρόχου.

ΣΦΑΛΜΑ Vcc- LOW

Ελαττωματική πλακέτα βρόχου.

 • Αντικαταστήστε με άλλη πλακέτα βρόχου.

ΕΞΟΔΟΣ 24VP

Βραχυκύκλωμα της εξόδου 24VP.

 • Ελέγξτε την καλωδίωση εξόδου για βραχυκυκλώματα και αποκαταστήστε τα.

ΕΞΟΔΟΣ 24VM

Βραχυκύκλωμα της εξόδου 24VM.

 • Ελέγξτε την καλωδίωση εξόδου για βραχυκυκλώματα και αποκαταστήστε τα.

ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εσωτερικό σφάλμα συστήματος.

 • Αφαιρέστε τις μπαταρίες του πίνακα και διακόψτε την παροχή ρεύματος). Επαναφέρετε και τα δύο μετά από 30 δευτερόλεπτα. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

Σημειώθηκε βραχυκύκλωμα στο συγκεκριμένο εξάρτημα.

 • Ελέγξτε για βραχυκυκλώματα στις καλωδιώσεις/συνδέσεις συγκεκριμένου εξαρτήματος.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Σημειώθηκε ανοιχτό κύκλωμα στο συγκεκριμένο εξάρτημα.

 • Ελέγξτε για ανοιχτά κυκλώματα στις καλωδιώσεις/συνδέσεις συγκεκριμένου εξαρτήματος.

ΜΗ ΕΠΙΚ. ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤ.

 1. Η κάρτα δικτύου λείπει/δεν είναι συνδεδεμένη.
 2. Ελαττωματική κάρτα δικτύου.
 • Ελέγξτε τη σύνδεση της κάρτας δικτύου και αντικαταστήστε την εάν το πρόβλημα παραμένει.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Υπάρχει ένας πίνακας συνδεδεμένος στο δίκτυο, ο οποίος δεν ανήκει στην ομάδα "έμπιστων" πινάκων.

 • Αφαιρέστε τον πίνακα ή εκτελέστε μια νέα δημιουργία ομάδας δικτύου πινάκων  (μενού ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ)

ΣΦΑΛΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤ.

 1. Έχει τελειώσει το χαρτί στον θερμικό εκτυπωτή.
 2. Πρόβλημα με το ρολό χαρτιού του θερμικού εκτυπωτή.
 • Ελέγξτε για εμπλοκή χαρτιού.
 • Αντικαταστήστε το ρολό χαρτιού με ένα νέο.

ΕΠΙΚΟΙΝ. ΚΑΡΤΑΣ ΕΚΤΥΠ.

 1. Η κάρτα θερμικού εκτυπωτή λείπει/δεν είναι συνδεδεμένη.
 2. Ελαττωματική κάρτα θερμικού εκτυπωτή.
 • Ελέγξτε τη σύνδεση του πίνακα με την κάρτα του εκτυπωτή και αντικαταστήστε την εάν το πρόβλημα παραμένει.

ΑΣΥΝΔΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ένα στοιχείο έχει αποσυνδεθεί από τον πίνακα

 • Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ του πίνακα και του συγκεκριμένου στοιχείου.

ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ

Ελαττωματική πλακέτα PMU (φορτιστής μπαταριών).

 • Αντικαταστήστε την πλακέτα PMU.

ΥΠΟΦΟΡΤΙΣΗ

Ελαττωματική πλακέτα PMU (φορτιστής μπαταριών).

 • Αντικαταστήστε την πλακέτα PMU.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο ετήσιο έλεγχος δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

 • Επικοινωνήστε με τον τεχνικό συντήρησης για την εκτέλεση του ετήσιου ελέγχου.

ΣΦΑΛΜΑ ΔΑΚΤ. ΔΙΚΤ. Π.

Αποσύνδεση μεταξύ 2 ή περισσότερων πινάκων από το δίκτυο πινάκων.

 • Ελέγξτε τις συνδέσεις του δικτύου πινάκων.

ΤΕΣΤ ΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ

Δεν ήταν δυνατή η έναρξη/ολοκλήρωση της προγραμματισμένης αυτόματης δοκιμής αυτονομίας.

 • Δεν απαιτείται ενέργεια. Θα εκτελεστεί αυτόματα όταν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

ΔΙΕΝΕΞΗ ID ΣΤΟ PNET

Δύο ή περισσότεροι πίνακες στο δίκτυο πινάκων, έχουν το ίδιο ID.

 • Εκτελέστε ένα νέο σχηματισμό ομάδας δικτύου πινάκων.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής

Να μην γίνονται επισκευές σε ελαττωματικές συσκευές ή εγκατάσταση νέων υλικών ή εξοπλισμού έως ότου εγκριθεί γραπτώς από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου καταλληλότητας συστήματος.


Νίκος Αγγελόπουλος, Τεχνική Υποστήριξη Αθήνας & Ν.Ελλάδας

 

SWISS Approval bsi  EVPU CNBOP-PIB  EACD-U-N-S Registered  EACBureau Veritas

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72 χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Κατερίνης
T.K. 60 300, Τ.Θ. 06
Αιγίνιο, Δήμος Πύδνας-Κολινδρού, Νομού Πιερίας
+30 23530 51200
+30 23530 51486
info@olympia-electronics.gr
www.olympia-electronics.gr

NEWSLETTER